پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون

روابط رگرسیونی برای پیش بینی بارش دو فصل
پاییز و زمستان در ایستگاه ایرانشهر ۷۵
جدول (۴-۳۶): روابط رگرسیونی برای پیش بینی بارش دو فصل
پاییز و زمستان در ایستگاه آبادان ۷۶

عنوان و شماره صفحه
جدول (۴-۳۷): روابط رگرسیونی برای پیش بینی بارش دو فصل
پاییز و زمستان در ایستگاه بندرعباس ۷۶
جدول (۴-۳۸):

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره شگفت انگیز، قرآن کریم

دیدگاهتان را بنویسید