پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون

مقیاس شدن در دو سناریوی ۲۰C3M و
۱PTO2X در ایستگاه فسا ۷۴
جدول (۴-۳۳): مقایسه همبستگی و RMSE داده های بارش دیده بانی
و مدل قبل و بعد از کوچک مقیاس شدن در دو سناریوی ۲۰C3M و
۱PTO2X در ایستگاه یاسوج ۷۴
جدول (۴-۳۴): روابط رگرسیونی برای پیش بینی بارش دو فصل
پاییز و زمستان در ایستگاه اهواز ۷۵
جدول (۴-۳۵):

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درمورداصل برائت، طلاق، عقد مزارعه

دیدگاهتان را بنویسید