پایان نامه ارشد درباره عود بیماری

دانلود پایان نامه

غده لنفاوی مبتلا داشته اند و یائسه نبوده اند مفید بوده است.
درمان با آندروکسان نیز در یکسری مفید تشخیص داده شده است درمان با ۵-فلوئورویوراسیل اثر مفیدی نداشته است. درمان با ملفالان (ALKeran=Melphalan) نیز مفید بوده است. در گزارش درمان مخلوط توسط بونادونا( Bonadona) درمان با آندروکسان متوترکسات-۵-فلوئورویوراسیل عود بیماری در آنها

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درمورد محصولات کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید