پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی

ریه ارزش ۴۰۰۰ راد در رادیوتراپی با ۲۰۰۰ راد در رادیوتراپی بهمراه درمان با ۵ فلوئورویوراسیل یکسان است در صورتیکه ارزش هرکدام ار آنها از ۲۰۰۰ راد رادیوتراپی تنها بیشتر بوده است.
نتایج تجربیات انجام شده در جراحی با شیمی درمانی همراه تاکنون در حدود زیر است:
– در سرطان معده، شیمی درمانی کمکی پس از جراحی بی تاثیر بوده است.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردنفقه، شخص ثالث، ضمن عقد

دیدگاهتان را بنویسید