پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی

دانلود پایان نامه

نیستند و ممکن است اثر وقفه ایمنی آنها بر اثر تومورکشی آنها در بیمار رل مهمتری بازی کند. در هر صورت امید است که نتایج در آینده بهتر شود. اگر شیمی درمانی کمکی برای تومورهای توپر انجام میشود اولا بدان سبب که درصد کمی سلولهای سرطانی تومورهای توپر (Solid Tumor) در حال تقسیم هستند (Low Growth Fraction) بهتر است درمان طولانی انجام گیرد

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردصحت معامله، فقه و قانون، امام صادق

دیدگاهتان را بنویسید