منبع پایان نامه درباره ۶۰=، [۱۶]، کوچک‌تر، ۹۰=می‌باشد

۶۰= را گزارش کرده است که تصویر شماتیک آن در شکل ۲-۱۱ نشان داده شده است. این آزمایشات نشان داد که می‌توان میکرو ساختار بهتری را با قالب با ۶۰= بدست آورد و میانگین اندازه دانه کمی کوچک‌تر از میکرو ساختار حاصل از قالب با ۹۰=می‌باشد [۱۶] علی رغم مزایای آشکار استفاده از قالب با ۹۰، فشار و نیروی زیادی برای انجام موفق و بدون ترک د

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره می‌یابد،، ECAP، آلیاژی، Al-Mg-Si

دیدگاهتان را بنویسید