منبع پایان نامه درباره ]۱۶[، ۲-۴-۲-، (()، نق

ر نمونه زیاد است. بنابراین منطقی خواهد بود که چنینی نتیجه گیری کنیم که زاویه کانال ۹۰= حالت بهینه برای قالب ECAPمی‌باشد.

شکل (۲-۱۱) شماتیک قالب ECAP با زاویه کانال ۶۰ درجه. ]۱۶[

۲-۴-۲- تأثیر زاویه انحنا (()
زاویه انحناء ، مشخص کننده انحناء کمان بیرونی است که دو قسمت کانال همدیگر را در قالب قطع می‌کند این زاویه نق

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدی رابط کاربر، میان رشته ای، میان رشته

دیدگاهتان را بنویسید