منبع پایان نامه درباره نموداری، idaدر، fema،

دانلود پایان نامه

کنیم
خروجی نموداری است که ماکزیمم جابجایی نسبی طبقات را در هر فاکتور مقیاس به صورت نموداری رسم کرده که جهت همخوانی با نمودار idaدر fema باید بر ارتفاع طبقات تقسیم شود.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق، ماست.در، است.نمودار،

دیدگاهتان را بنویسید