منبع پایان نامه درباره میکروارگانیسم‌ها، رود.، تصفیهای، محدودتر

قابل تجزیه باشند به کار میرود اما در بسیاری از موارد به دلیل غلظت بالای آلاینده و یا سمیت بالای آن روش بیولوژیکی به تنهایی پاسخگو نمی باشد و معمولاً به صورت ترکیبی با سایر روشهای تصفیهای به کار می رود. میتوان تصفیه فاضلاب با استفاده از میکروارگانیسم‌ها در فضای محدودتر و رعایت استانداردهای بهتر را هدف این فرآیند خواند.براساس

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردغرری، تأمین، "

دیدگاهتان را بنویسید