منبع پایان نامه درباره قالب‌ها، بلیت‌های، چرخانده، ۱۵۷,۵

تحقیق، آزمایشات با استفاده از چهار قالب جداگانه با زوایای ۹۰، ۱۱۲,۵،۱۳۵و ۱۵۷,۵ انجام شد این چهار قالب در شکل ۲-۹ نشان داده شده‌اند و در هر مورد متناسب نیز در تصویر مشخص است بلیت‌های آلومینیوم خالص با استفاده از این قالب‌ها در دمای اتاق و با استفاده از مسیر BC انجام شد که هر نمونه ۹۰ درجه در همان جهت در بین هر پاس چرخانده

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان مطلوبتری، برشمرد.، ،

دیدگاهتان را بنویسید