منبع پایان نامه درباره طوردقیق، تر،، فوتونی، بخشیدن

دانشمندان در سراسر جهان برای رسیدن به آن تلاش می کنند. در این میان، فناوری جدیدی با عنوان فتوکاتالیست۵ مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. واژه فتوکاتالیست در اصل به معنی شتاب بخشیدن به یک واکنش فوتونی توسط کاتالیست است. به طوردقیق تر، کاتالیست در شرایط تهییج شده یا عادی خود از طریق میانکنش با مواد واکنشگر یا محصولات اولیه، واکنش

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی نیروی کار، ساختار صنعت، جامعه شهری، بخش کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید