منبع پایان نامه درباره دانه‌ها، آلومینیوم،، SAEDبرای، ۹۰=

SAEDبرای زاویه کانال ۹۰= نشان می‌دهد که این مرز دانه‌ها از زاویه های بزرگی نسبت به همدیگر برخوردارند، اما نظم و ترتیب میکرو ساختار کمتر شده و الگوی SAED نشان می‌دهد که با افزایش زاویه کانال نسبت به مرز دانه‌ها با زوایای کوچک افزایش می‌یابد.
این نتایج نشان می‌دهد که حداقل برای آلومینیوم، کرنش کل یک عامل مهم در تعیین میکرو ساختار

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی

دیدگاهتان را بنویسید