منبع پایان نامه درباره بگوید:، بینیم.))، شریفه،، شناسند

می بینیم.))
آیه شریفه، مربوط به سفر دوم برادران یوسف به مصر است ، که باز او را نمی شناسند و به عنوان عزیز و بزرگ شهر، از او یاد می کنند، و یوسف ، پرده از این ماجرا بر نمی گیرد، چرا زمان آن فرا نرسیده است تا بگوید: من یوسف هستم.
می بینیم که مشاهده ، و معاشرت و معامله در احوال پیامبران – موسی و یوسف – بنابر عرف زندگی

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی بخش غیر رسمی، آداب و رسوم، واسطه گری

دیدگاهتان را بنویسید