منبع مقاله درباره voyagé، personne، singulier، Tu

conjugaison de Passé composé :

Voyager
Sujet
auxiliaire “avoir” ou “être”
Participe passé
Passé Composé
۱ère personne du singulier
Je
ai
voyagé
J’ai voyagé
۲ème personne du singulier
Tu
as
voyagé
Tu as voyagé
۳ème personne du singulier
Il/Elle
a
voyagé
Il/Elle a voyagé
۱ère personne du

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره قالب‌ها، بلیت‌های، چرخانده، ۱۵۷,۵

دیدگاهتان را بنویسید