منبع تحقیق با موضوع نیروی کار، فعالیت های اقتصادی، بخش کشاورزی

دیگر می توان گفت در فرآیند توسعه ی اقتصادی کشور، چون بخش صنعت نمی تواند کل نیروی کار روز افزون را جذب کند کاهش اندازه اشتغال بخش کشاورزی در واقع به معنای گسترش فعالیت های اقتصادی غیر رسمی خواهد بود.( کروز،۱۹۹۸)
د : مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر و رشد شهر نشینی
کاملا واضح است که مهاجرت به خودی خود نمی تواند دلیلی برای وجود

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد بیمارستان

دیدگاهتان را بنویسید