منبع تحقیق با موضوع نیروی کار، عرضه نیروی کار

نیروی کار ماهر خود را آزاد کرده است. از طرف دیگر به دلیل عدم تناسب برنامه های اقتصادی دولت بخصوص در بخش صنعت با شرایط اقتصادی جامعه، صنعت نیز قدرت خلق فرصت های شغلی جدید را در حدی که بتواند عرضه کار را جذب کند نداشته و در نتیجه مازاد عرضه نیروی کار راهی به جز رجوع به فعالیت های غیر رسمی جهت تامین معاش خود ندیده است. به عبارتی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدی رابط کاربر، میان رشته ای، میان رشته

دیدگاهتان را بنویسید