منبع تحقیق با موضوع بخش کشاورزی، نیروی کار

از مکانیزه شدن بخش کشاورزی است که این امر به مازاد عرضه نیروی کار در این بخش منجر شده است. رشد و توسعه ی اقتصادی هر چند اندک در ایران به خصوص در چهار دهه ی اخیر قرن بیستم شرایط تولید را در بخش کشاورزی بهتر کرده و با مکانیزه کردن و پیشرفت فن آوری در این بخش نه تنها بخش کشاورزی جذب کننده جمعیت فعال نیروی کار نبوده بلکه بخشی از

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع بیش فعالی، ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون

دیدگاهتان را بنویسید