منابع پایان نامه درمورد (۲-۱)، پیلهای، مختصری، پیل‌های

گرفته مقدار ماکزیموم توان بیشتری داشته باشد. توضیح روش به کار گرفته شده از این نرم افزار و همچنین مقایسه نتایج آزمایشات و حل تحلیلی در فصل چهارم آورده شده است.

فصل دوم:

نگرشی بر پیلهای سوختی

۲-۱ تاریخچه مختصری از پیل‌های سوختی
تاریخچه توسعه پیل سوختی در شکل (۲-۱) نشان داده شده است.

شکل (۲-۱) روند توسعه پیل

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع سازگاری،شادمانی،اعتماد، دهندهی، است.نظریه، زندگی،شکوفا

دیدگاهتان را بنویسید