منابع پایان نامه درمورد تحلیلی،، ، ،

اعتبار سازی حل صورت گرفته استفاده شد. پس از مقایسه نتایج آزمایشگاهی و نتایج حاصل از حل تحلیلی، مقایسه ها نشان داد حل تحلیلی صورت گرفته دقت قابل قبولی داشته و برای بکارگیری در جهت سنجش مقادیر پارامترهای عملکردی پیل سوختی مناسب است. قابل ذکر است مقادیری از پارامترها به عنوان مقادیر بهینه در نظر گرفته می شود که در حل تحلیلی صورت

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۲۰C3M، ۱PTO2X، آوردها، ECHAM5

دیدگاهتان را بنویسید