منابع پایان نامه درمورد تحلیلی،، ، ،

اعتبار سازی حل صورت گرفته استفاده شد. پس از مقایسه نتایج آزمایشگاهی و نتایج حاصل از حل تحلیلی، مقایسه ها نشان داد حل تحلیلی صورت گرفته دقت قابل قبولی داشته و برای بکارگیری در جهت سنجش مقادیر پارامترهای عملکردی پیل سوختی مناسب است. قابل ذکر است مقادیری از پارامترها به عنوان مقادیر بهینه در نظر گرفته می شود که در حل تحلیلی صورت

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع تعادل‌های، فازها، مایع،، (۲۶).

دیدگاهتان را بنویسید