منابع پایان نامه درمورد الگوریتم بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک، روش ترکیبی، بهینه سازی

ولی باز هم روش ترکیبی فوق به دلیل ضعف روش تاگوچی در جستجوی تمام فضای طراحی خیلی کامل به نظر نمی آمد. اما در پژوهش حاضر در ابتکاری جالب از یک الگوریتم بهینه سازی بنام الگوریتم ژنتیک که تقریبا همه فضای جستجو را در جهت تعیین مقادیر بهینه مورد بررسی قرار می دهد، استفاده شده است. روش‌های متفاوتی برای بهینه‌سازی موجود است که الگوریتم

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردشخص ثالث، امام صادق، اکل مال به باطل

دیدگاهتان را بنویسید