منابع پایان نامه درمورد الکتریسیته، دانشمندی، ۱۹۳۷، سوختی]

سوختی] ۲[

یک دانشمند انگلیسى به نام ویلیام گرو۱۵ در سال ۱۸۳۹(قرن ۱۹)، با ترکیب اکسیژن، هیدروژن و آب توانست جریان الکتریسیته تولید کند. فرآیند یادشده در تولید جریان الکتریسیته بر عکس فرآیند الکترولیز است که در آن براى شکستن آب به اجزاى سازنده آن، از جریان الکتریسیته استفاده مى شود. در سال ۱۹۳۷ دانشمندی دیگری از انگلستان بنام

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه PRESS، ۴-۱۱-، PRESSبرای، ۷۴

دیدگاهتان را بنویسید