منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتباط معنی دار

(۳۷/۰درصد)،ناهنجاری مادرزادی در متولدین مرده (۵/۱۲درصد) نسبت به متولدین زنده که (۷۱/۲درصد) بوده است . ارتباط معنی داری بین شیوع ناهنجاری مادرزادی وجنس نوزادان ، سن تولد و سن مادر و مصرف داروها و سابقه ازدواج فامیلی وجود نداشت. در حالی که بین شیوع ناهنجاری مادرزادی در متولدین زنده ومرده تفاوت آماری معناداری یافت شد در این مطالعه

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره امام صادق

دیدگاهتان را بنویسید