منابع پایان نامه ارشد درمورد ،سابقه، ،فصل، بودند،، ،برخورد

دانلود پایان نامه

به صورت روش نمونه گیری آسان انجام شد و کلیه نوزادان متولد شده در مدت تعیین شده وارد مطالعه شدند . نوزادان مرده متولد شده یا آنانی که لحظاتی کوتاه پس از تولد فوت کرده یا دارای نقص پرونده بودند، از مطالعه خارج شدند . عوامل مادری شامل سن ،سابقه مصرف داروها حین بارداری ،بیماری های مادر ،برخورد با اشعه یا میزان آن در بارداری ،فصل و

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره est، sont، participe، Marque

دیدگاهتان را بنویسید