منابع پایان نامه ارشد با موضوع %RMS، دلتوئید، فرونتال، ۸۶

عضلات مختلف در حرکت آبداکشن در صفحه اسکپشن در زاویه صفر ۸۳
نمودار۴-۸- %RMS عضلات مختلف در حرکت ابداکشن در صفحه فرونتال زوایه ۹۰ درجه ۸۵
نمودار۴-۹- %RMS عضله دلتوئید میانی در حرکت ابداکشن در هر سه صفحه و زوایای مختلف ۸۶
نمودار۴-۱۰- %RMS عضله دلتوئید میانی در حرکت ابداکشن در صفحه فرونتال ۸۷
نمودار۴-۱۱- %RMS عضله دلتوئید میانی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های شبکه اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید