منابع پایان نامه ارشد با موضوع سینهای، ۲-۱۶-، ۵۲، نیر(تست

شانه ۲۴
شکل۲-۱۱- زوج نیرو در صفحه فرونتال ۲۵
شکل۲-۱۲- زوج نیروی در صفحه عرضی ۲۶
شکل ۲-۱۳- عضله دلتوئید ۳۱
شکل ۲-۱۴- نمای خلفی و قدامی عضلات RC ۳۲
شکل ۲-۱۵- عضله ذوزنقه ۳۴
شکل ۲-۱۶- عضله سینهای بزرگ ۳۵
شکل ۳-۱- تست بلند کردن برای تشخیص آسیب عضله تحتکتفی ۵۱
شکل۳-۲-تست تاخیر در چرخش خارجی ۵۲
شکل ۳-۳- تست نیر(تست

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه Scoresبرای، ۷۶، PRESS، ۴-۱۵-

دیدگاهتان را بنویسید