منابع و ماخذ پایان نامه tg، α/۲=v ̅/u ̅، (۳-۳۱)، v ̅

نهایت خواهد شد:
tg α/۲=(۲√۲(۱-ϵ))/(√ϵ(۱+√(۱-ϵ))) (۳-۳۰)
برای محاسبه دقیق تر رابطه زیر را استفاده می‌شود
tg α/۲=v ̅/u ̅ (۳-۳۱)
که v ̅ و u ̅ مؤلفه‌های

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع گزینش‌پذیر، می‌گیرد،، جامد۱۶، معادل۲۰-۵/۰ته‌نشین

دیدگاهتان را بنویسید