منابع و ماخذ پایان نامه PRESS، ۴-۱۱-، PRESSبرای، ۷۴

۵۶۵ nm ۶۷
عنوان صفحه

شکل ۴-۹- نمودار PRESSبرای فلزات سرب و جیوه با روش PLS ۷۲
شکل ۴-۱۰- نمودار Scores برای فلزات سرب و جیوه با روش PLS ۷۲
شکل ۴-۱۱- نمودار PRESS برای فلزات سرب و جیوه با روش پیش پردازش D-PLS ۷۴
شکل

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره [۱۵]، ۱۵۷,۵می‌باشد، °۹۰، °۱۲۰

دیدگاهتان را بنویسید