منابع و ماخذ پایان نامه k_λ، به‌جای، ،

به‌جای K استفاده شود که چون k_λ

و سرعت v_p برابر با مقدار زیر است v_p=4G/(ρiπd_P^2 ) (3-44) و مقدار Re می‌شود Re=4G/(πρν√i d_p ) (3-45) ضریب اصطکاک نیز برابر است با log⁡λ=25.8/〖(logRe)〗^2.58 -2 (3-46) معادله بالا برای Re در محدوده 106-103 به‌کار می‌رود. در صورت برقراری شرط زیر می‌توان از اثر لزجت صرف‌نظر کرد. B^2/i-K≤2/λ(Φ^1.5 -1 ) (3-47) که مقدار Φنشان‌دهنده نسبت ضریب تخلیه برای سیال لزج به سیال ایده‌آل است. برای مایعات با لزجت متوسط پدیدۀ هوایی‌اند فرض شود B=R/r_p <4-5 (3-48) زیرا شرط زیر باید در آن صدق کند B^2/i- K<5-10 (3-49) مقادیر β وR نمی‌تواند بیش از اندازه کوچک در نظر گرفته شوند زیرا در این صورت ابعاد انژکتور کاهش می‌یابد. در سوراخ‌های ورودی به دلیل برخورد بین ذرات مایع مقدار سطح مقطع واقعی A' برای هر سوراخ ورودی باید بیشتر فرض شود، (به دلیل کاهش آن ناشی از برخورد) تا جت، سطح مقطعی برابر A_p داشته باشد φ=A_p/〖A'〗_p =〖( d_p/〖d'〗_p )〗^2 (3-50) که 〖d'〗_p=d_p/√φ (3-51) مقدار تقابل به‌صورت φ=0.85∼0.9 تعیین می‌گردد. قسمت سوم محاسبات مربوط به تعیین باقی ابعاد انژکتور می‌شود. مقدار قطر D_s برابر است با (3-52) D_s=2R+d_p طول محفظه چرخش l_s باید کمی بیشتر از قطر سوراخ ورودی باشد. این مقدار برای انجام یک سوم تا یک چهارم چرخش‌ها کافی است، زیرا محفظه بلند شرایط ذره سازی را تعیین می‌کند. سوراخ‌های ورودی باید طول مناسبی داشته باشد تا جت بدون انحراف از مسیر مماسی وارد شود (3-53) l_(p )=( 1.5-3 ) d_p^' طول سوراخ خروجی نباید خیلی بلند باشد زیرا موجب کاهش α می‌شود. برای k_λ<4-5 : (3-54) l=(0.5∼1)d_o و برای k_λ>۴-۵
(۳-۵۵) l=(0.25∼۰.۵)d_o
و زاویه مخروط میانی معمولاً =۶۰˚∼۱۲۰˚ β توصیه می‌شود. زاویه‌های کوچک‌تر موجب افزایش μ و کاهش زاویه α می‌شود.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد ایجادی، آزمایشات،، ،

روش محاسبه موجود تنها به انژکتورهای با سوراخ ورودی مماسی برنمیگردد و انژکتورهای

دیدگاهتان را بنویسید