منابع و ماخذ پایان نامه ۸۲، ۸۱، ۴-۵-۲-۴-، ۴-۵-۲-۳-

اندازه گیری همزمان سرب و جیوه توسط روش پیش پردازش D-PLS ۷۳
۴-۵-۲-۳- اندازه گیری همزمان سرب و جیوه توسط روش پیش پردازشOSC-PLS ۷۵
۴-۵-۲-۴- اندازه گیری همزمان سرب و جیوه توسط روش پیش پردازشD-OSC-PLS ۷۷
۴-۶- اندازه گیری همزمان سرب و جیوه با استفاده از حسگر در نمونه های حقیقی ۷۹
نتیجه گیری ۸۱
منابع ۸۲

فهرست

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردشخص ثالث، امام صادق، اکل مال به باطل

دیدگاهتان را بنویسید