منابع و ماخذ پایان نامه چند متغیره

دانلود پایان نامه

جیوه ۶۳
۴-۱-۴- زمان پاسخ حسگر ۶۵
۴-۲- منحنی کالیبراسیون ۶۶
۴-۳- حد تشخیص روش ۶۸
۴-۴- بررسی تکرار پذیری در ساخت حسگرها ۶۸
۴-۵-کالیبراسیون چند متغیره ۶۹
۴-۵-۱- انتخاب تعداد فاکتورهای بهینه ۷۱
۴-۵-۲- اندازه گیری همزمان سرب و جیوه توسط روش های مختلف کمومتریکس ۷۱
۴-۵-۲-۱- اندازه گیری همزمان سرب و جیوه توسط روش PLS ۷۱
۴-۵-۲-۲-

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورددانشگاه تهران، امام صادق، طلاق

دیدگاهتان را بنویسید