منابع و ماخذ پایان نامه جایگذاریu، v، ۳-۲۸، ۳-۲۹

دانلود پایان نامه

(۳-۲۸)
سرعت محوری u از معادلات ۳-۱۶ و ۳-۱۷ به‌دست می‌آید:
u=(v_p r_p^2)/(ϵr_o^2 ) (3-29)
برای سادگی فرض می‌کنیم که i=1 و با جایگذاریu و v از معادلات ۳-۲۸ و ۳-۲۹ در معادله ۳-۲۵ و ԑ از معادله ۳-۲ و K از معادله ۳-۲۳ در

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان [Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4.4-MePy، ، پیچش، ۵۹

دیدگاهتان را بنویسید