منابع و ماخذ پایان نامه بیوشیمیایی، ۱-۹-، ۱-۸-، ۱-۱۰-

نمایشی از تفاوت در پهنای گسترده پیک ها ۱۸
شکل ۱-۵- اثرات حذف پراکندگی ۱۹
شکل ۱-۶- نمایی از مشکلات ماتریسی بر روی طیف ها ۲۰
شکل ۱-۷- طراحی فاکتوری بر اساس سه فاکتور ۲۲
شکل ۱-۸- پیش پردازش داده ها. ۲۵
شکل ۱-۹- آرایش کلی حسگر شیمیایی یا بیوشیمیایی ۳۰
شکل ۱-۱۰- مکانیسم تبادل یون برای تشخیص و اندازه گیری یک آنالیت کاتیونی در

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع SFG....................................................Systemic، functional، grammar، SPSS..........................................Statistical

دیدگاهتان را بنویسید