منابع تحقیق درمورد نهاده های شیمیایی

۱- آزاد سازی قیمت نهاده های شیمیایی(کود و سم) منجر به کاهش تولید ذرت می شود.
۲- کشاورزان در کاربرد نهاده کود و سم، در ناحیه سوم تولید قرار دارند.
۳- آزاد سازی منجربه کاهش مصرف نهاده های کود وسم می شود.
۱- ۵- پیشینه تحقیق
در این فصل به مرور پیشینه مطالعات انجام‌شده در کشورهای مختلف و ایران پرداخته شده است. برای

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع بیش فعالی

دیدگاهتان را بنویسید