منابع تحقیق درمورد نهاده های شیمیایی، تابع تولید، بهره بردار، استان فارس

جزئی عبارتند از:
۱) تعیین بازده کود و سم مصرف شده بوسیله کشاورزان با استفاده ازتابع تولید.
۲) تعیین میزان منطقی بودن بهره برداران در کاربرد نهاده های شیمیایی.
۳) بررسی آثار آزاد سازی نهاده کودوسم شیمیایی بر میزان مصرف آن درتولید ذرت استان فارس.
۴) بررسی عوامل موثر بر تقاضای کود شیمیایی.
۱-۴- فرضیات تحقیق

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع بازاریابی، فعالیت های بازاریابی

دیدگاهتان را بنویسید