منابع تحقیق درمورد نهاده های شیمیایی، تابع تولید، بهره بردار، استان فارس

دانلود پایان نامه

جزئی عبارتند از:
۱) تعیین بازده کود و سم مصرف شده بوسیله کشاورزان با استفاده ازتابع تولید.
۲) تعیین میزان منطقی بودن بهره برداران در کاربرد نهاده های شیمیایی.
۳) بررسی آثار آزاد سازی نهاده کودوسم شیمیایی بر میزان مصرف آن درتولید ذرت استان فارس.
۴) بررسی عوامل موثر بر تقاضای کود شیمیایی.
۱-۴- فرضیات تحقیق

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره se، douché(e)(s)، sont، pluriel

دیدگاهتان را بنویسید