طراحی الگوی تغییر مدل کسب ‌و کار در یک بنگاه چاپ …

بالاخره آخرین سئوال مربوط به مدل کسب و کار که در این مدل در مورد آن بحث می‌شود، ساختار هزینه‌های مدل است. در یک مدل کسب و کار موفق طبعاً درآمدها از هزینه‌ها بیشتر خواهد بود. بررسی ساختار هزینه‌ها و چگونگی کاهش آنها بخش مهمی از یک مدل کسب  و کار است. بررسی هزینه‌ها و تجزیه و تحلیل آنها می‌تواند بر پاسخ  به سئوالات قبلی نیز اثرگذار باشد.
در این مدل چارچوب مناسبی برای طراحی مدل کسب و کار و پاسخ به سئوالات اساسی مذکور ارائه شده است. چارچوب ارائه شده راهنمای مناسبی به کسانی‌که درصدد طراحی مدل کسب و کار هستند به دست می‌دهد. علاوه بر چارچوب راهنما در کتاب، الگوها و مثالهایی از مدل‌های کسب و کار ارائه شده است که در خلق مدل کسب و کار مناسب یک مؤسسه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرند (آستروالدر،۲۳:۲۰۱۰)
شکل ‏۲‑۱۰تابلوی کسب و کار آستروالدر(آستروالدر،خلق مدل کسب وکار)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

بخش مشتری روابط مشتری ارزش پیشنهادی فعالیتهای کلیدی شرکای کلیدی
کانال توزیع منابع کلیدی
جریانهای درآمدی هزینه ها

رویکرد طراحی مدلهای کسب وکاری:
به منظور طراحی مدلهای کسب وکاری جدید و تغییر یافته از رویکر محصول توسعه[۳۸] یافته توسط استفان ویزنر و همکارانش استفاده شده است.
معرفی رویکرد محصول توسعه یافته:
شرکت‌ها و موسسات به منظور تغییر مدل کسب و کاری خود باید به تغییر ارزشهای پیشنهادی خود در قالب محصولات و خدمات فکر کنند.به منظور رقابت با رقبا و نوآوری در ارزشهای پیشنهادی به مشتریان ،موسسات به ارائه ی محصولاتی که به سختی قابل کپی برداری هستند فکر می کنند.همپوشانی محصولات فیزیکی و دارایی های نامشهود مانند خدمات ارائه شده توسط موسسات باعث می شود تا بتوان گزینه های جدیدی برای نوآوری در محصول به کار برد و با ترکیب محصولات تولید شده با خدمات و یا به عبارتی با ارائه ی محصولات توسعه یافته ،ارزش بیشتری را به مشتری پیشنهاد داد.مفهوم محصول توسعه یافته در شکل۲-۱۱ نشان داده شده است.(استفان ویزنر و همکاران،۲۰۱۳)
شکل ‏۲‑۱۱مفهوم محصول توسعه یافته
شکل۱۱-۲مفهوم منطقی محصول توسعه یافته را نشان می دهد، که در آن محصول فیزیکی در مرکز توسط پوسته آن (حلقه درونی) و انواع مختلف خدمات (حلقه بیرونی) احاطه شده است. در حالی که پوسته محصول اشاره به جنبه های ملموس مانند بسته بندی، طراحی و غیره، دارد،خدمات اجزای ناملموس اضافه شده به محصول را توصیف می کند.
گزینه های مختلف برای پیکربندی محصولات توسعه یافته فرصتهایی را برای نوآوری در ارزش فراهم می کنند . بنابراین،لازم است در اینجا به توصیف ترکیبات مختلفی از خدمات و محصولات به منظور ارائه ی محصول توسعه یافته به مشتریان ارائه می دهیم.

این مطلب را هم بخوانید :
سايت مقالات فارسی - طراحی الگوی تغییر مدل کسب ‌و کار در یک بنگاه چاپ و نشر کتاب