دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد کتابخانه مرکزی

گرفته که: “دانشمندانی که به طور مرتب از خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات استفاده می کنند از بازدهی علمی بیشتری نسبت به سایر همکاران خود که به صورت پراکنده از این خدمات بهره می جویند یا کلاً استفاده کننده آن نیستند برخوردارند. وی ضمن تحقیق خویش به این نتیجه دست یافت که بازدهی علمی (تعداد مقالات انتشار یافته توسط فرد) با خصوصیات فردی، محیط کار، سرعت روزآمد شدن رشته تخصصی و استفاده از انواع منابع اطلاعاتی در ارتباط است. مرور تجربیات موجود در زمینه خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات نشان می دهد که آن چه برای کسب موفقیت در ارائه این خدمات مؤثر است، بررسی دقیق شرایط و نیازهای جامعه استفاده کننده و ارتباط متقابل بین ارائه کنندگان خدمات و استفاده کنندگان از آن وجود دارد لازم است نوع مناسبی از خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات برای ایشان در نظر گرفته شود که آن هم با مطالعات تجربی، محقق خواهد شد.
در حال حاضر رشد روز افزون بکارگیری این سرویس در سایت های اطلاعاتی دنیا، نشان از اهمیت و نقش این سرویس در استفاده بهینه از اطلاعات و منابع علمی دارد.
سیلوا فرریرا (1999) در مقاله تحقیقی خود با عنوان« MySDI: یک معماری همگانی جهت بسط و توسعه خدمات شخصی» اشاعه گزینشی اطلاعات یک معماری همگانی و عمومی برای اشاعه گزینشی اطلاعات با عنوان «اشاعه گزینشی اطلاعات من» طراحی کرده اند، که در آن نظام های پالایش اطلاعات به دو دسته نظام های پالایش بر اساس محتوا و نظام های پالایش براساس همکاری و مشارکت طبقه بندی شده است و برای تطبیق پرونده ها با منابع موجود از سه روش استفاده شده است:
1. تطبیق پرونده های کاربر با دخالت و انتخاب خود او.
2. استفاده از نظر کاربرهای دیگر که پرونده های مشابهی دارند.
3. تطبیق پرونده ها با پرونده های استاندارد گروه ها.
مفاهیم مهم در معماری این نوع از اشاعه گزینشی اطلاعات عبارتند از مکان کاربر که مکانی جهت نگهداری و کنترل اطلاعات کاربران و پرونده های آنهاست، مکان اطلاعات که مکانی جهت نگهداری و کنترل منابع و اسناد است و نیز مکان رده بندی که مکانی جهت نگهداری و کنترل نظامهای رده بندی و اصطلاحنامه هاست. در نهایت، نظام پالایش اطلاعات، که قادر به شناسایی اطلاعات مربوط به کاربران می باشد. در این سیستم پروفایل موضوعی کاربران از طریق مشارکتی تقویت شده و منابع مربوط برای افراد فرستاده می شود.
مولین یو (2000) در مقاله تحقیقی خود با عنوان SIFI ، ابزاری برای اشاعه اطلاعات در سطح وسیع، به تشریح مدل ارائه شده در دانشگاه استنفورد برای خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات، پرداخته اند. در این مدل جهت ثبت اطلاعات اشخاص، یک پروفایل برای استفاده کننده طراحی شده که از طریق آن، سیستم از نیازهای اطلاعاتی اعضاء آگاهی پیدا می کند، سپس منابع مورد نیاز کاربران به صورت خودکار برای آنان ارسال می گردد. طی آماری که از استفاده کنندگان این خدمات در سال 1994 به دست آمده، تعداد مشترکین 13381 نفر بود و تعداد مقالاتی که روزانه اضافه می شد به طور متوسط 45127 عنوان گزارش شد. بنابراین، این سیستم باید روزانه بیش از 13 هزار پروفایل را با 45 هزار مقاله انطباق داده و مقلات مرتبط با پروفایل را برای کاربر مربوطه ارسال کند. بازخوردهایی که پس از ارائه این خدمات به دست آمد، حاکی از آن بود که منابع فرستاده شده برای آنان مفید و مورد استفاده بوده است.
راکوتونیراینی(2002) در مقاله تحقیقی خود با عنوانB2me: چارچوبی برای اشاعه گزینشی اطلاعات در محیطهای سیار، اشاعه گزینشی اطلاعات را یکی از انواع تجارت الکترونیکی در محیط سیار قلمداد کرده و آن را نشان دهنده اشاعه اطلاعات به افراد با خواسته ها و تمایلات مشخص معرفی کرده است. در این مقاله در مورد تشخیص تمایلات و خواسته های استفاده کنندگان، جمع آوری نیازهای اطلاعاتی آنها و اشاعه گزینشی اطلاعات به استفاده کنندگان بحث شده است. در این روش با بهره گرفتن از گروه بندی خواسته ها و تمایلات استفاده کنندگان و بررسی بازخورد آنها به پالایش نیازهای اطلاعاتی کاربران و فرستادن اطلاعات مورد نیازشان به آنها می پردازد.
زو تانگ (2002) در مقاله تحقیقی خود با عنوان P filter : سیستم جهانی پالایش و اشاعه اطلاعات با بهره گرفتن از شبکه های ساختار یافته اظهار کرده است که سیستم های پالایش اشاعه اطلاعات به استفاده کنندگان این امکان را می دهد که نیازهای اطلاعاتی خود را تحت پروفایلهای پژوهشی در این سیستم ها ثبت کرده و پس از روز آمد شدن اطلاعات، مدارک مرتبط با نیاز خود را دریافت کنند.
طراحان P filter ادعا می کنند که این سیستم نظامی تحت وب، جهت ارسال بیلیونها منبع برای میلیونها کاربر می باشد. P filter یک سیستم جهانی برای پالایش و اشاعه گزینشی اطلاعات در رابطه با منابع بدون ساختار مانند متن، HTML، تصویر، فایل های صوتی و تصویری است.
مهمترین مزایای P filter را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1. ظرفیت بالا جهت روبرو شدن با افزایش حجم اطلاعات بر روی اینترنت.
2. قابلیت تطبیق، جهت انطباق منابع با پروفایلها.
3. قابلیت اشاعه اطلاعات به تعداد بسیار زیادی از کاربران.
با توجه به بررسی نتایج حاصل از پژوهشهای گذشته در زمینه اشاعه گزینشی اطلاعات در ایران مشاهده می گردد که تحقیقات و پژوهشهای خوبی در این خصوص انجام شده است و این در حالی است که در این زمینه پژوهش امکان توجه و دقت نظ
ر بیشتر نیز فراهم می باشد، تا با آشنایی بیشتر افراد و اعضاء سازمانهای مختلف با خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات، امکان بهره برداری و استفاده صحیح از آن که منجر به صرفه جویی در وقت و دستیابی سریع به اطلاعات می گردد، برای اعضاء سازمان فراهم آید.
پژوهشهایی که در خارج از ایران درباره خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات صورت گرفته است نیز بر این امر که این خدمات موجب صرفه جویی در وقت و در دسترس قرار گرفتن سریع جدیدترین اطلاعات و نیز حتی ارزشیابی اطلاعات از لحاظ میزان سودمندی برای اعضاء می گردد، صحه گذاشته و تاکید کرده است که اینگونه خدمات همیشه دارای طرفداران و سودمندیهای زیادی بوده است، بطوری که امروزه در اکثر کتابخانه ها و پایگاه های اطلاعاتی کشورهای دیگر شاهد استفاده از خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات هستیم.
فصل سوم
روش تحقیق

این مطلب را هم بخوانید :  دانلود پایان نامه روانشناسی درباره :احساس ارزشمندی

3-1- مقدمه
در این بخش، ضمن بیان روش پژوهش و معرفی جامعه آماری، به روش های گردآوری اطلاعات، روش های آماری استفاده شده و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.
3-2- روش انجام پژوهش
این مطالعه از نوع پیمایشی_توصیفی است، بدین ترتیب که ابتدا منابع فارسی و غیر فارسی کتابخانه معرفی می گردد. سپس، اطلاعات جمع آوری شده از اعضای هیات علمی بررسی شده است و در نهایت بر اساس داده های به دست آمده، امکان سنجی ارائه خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان بررسی گردید.
3-3- جامعه پژوهش
جامعه این پژوهش عبارتند از:
کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی همدان با مدرک فوق لیسانس و دکترای حرفه ای و پزشکی که شامل 250 نفر می باشند، که از میان این گروه 150 نفر به پرسشنامه پاسخ گفتند.
3-4- روش گردآوری و تجزیه تحلیل داده ها
برای گردآوری داده های مربوط به منابع فارسی و لاتین کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی، شمارش مقالات، پایان نامه ها، گزارشات تحقیقاتی و کتابهای فارسی، ازطریق پایگاه اطلاعاتی فارسی که متن کامل آنها از طریق اینترنت قابل بازیابی است، از طریق آمار ارائه شده در سایت اینترنتی کتابخانه مرکزی دریافت شد.
در مورد تعداد مقالات لاتین، با توجه به اینکه تعداد مجلاتی که از سال 2004 تا به حال توسط کتابخانه مرکزی خریداری شده بسیار زیاد است(891 عنوان)، لذا با توجه به گستردگی جامعه، بنابراین پژوهشگر بر آن شد تا تعداد شماره های مختلف 100 عنوان نشریه را که در سالهای مختلف خریداری شده بود را شمارش کند که این تعداد 194 مورد بود سپس این تعداد را به کل نشریات تعمیم داد که عدد حاصل 172854 شماره به دست آمد. باتوجه به اینکه در هر شماره از نشریات علمی و پژوهشی به طور متوسط 9 مقاله به چاپ می رسد، تعداد کل شماره های نشریات در عدد 9 ضرب گردید و بنابراین، تعداد تقریبی مقالات موجود در کتابخانه مرکزی 1555686 عنوان شمارش گردید.
تعداد کل کتابهای لاتین، از پایگاه اطلاعاتی کتب لاتین کتابخانه مرکزی جمع آوری شد.
برای دریافت اطلاعات از اعضای هیات علمی، پرسشنامه ای (پیوست1) به صورت سوالات بسته تدوین شدو در اختیار اعضاءی هیات علمی قرار گرفت.
در این پایان نامه برای انجام عملیات آماری و تهیه جداول و نمودارها از نرم افزار SPSS(ver.15) استفاده شد.
3-5- محدودیتهای پژوهش
محدودیتها و مسائل عمده پژوهش حاضر عبارت بودند از:
نبود مطالعات عمیق در ادبیات کتابداری و اطلاع رسانی ایران به استثناء یک پایان نامه که بیشتر در باب ساختار سازمان اجرایی تهیه و تدوین شده است. قلت منابع نیز در محدودیت دید محقق موثر بود.
عدم همکاری بعضی از اعضای هیات علمی در قبول پرسشنامه و عدم عودت آن پس از تکمیل. این مورد بخش مهمی از وقت تحقیق را صرف تلاش جهت ملاقات با این استادان جهت تبیین مساله و نشان دادن اهمیت تحقیق در توسعه علمی کشور نمود.
ف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *