دانلود پایان نامه درباره آلیاژهای، [۲و۱]، ۱-۳-۱، هواپیما،

دانلود پایان نامه

مزیت که ریزساختار همگن و محتوی کربن کمتر دارند، دارای مقاومت به خوردگی آبی بیشتری هستند.
برای کاربرد صنعتی نیاز به آلیاژهایی است که مقاومت زیادی در محیط های خورنده آبی از خود نشان دهند. [۲و۱]

۱-۳-۱ کاربرد کبالت
کبالت در بسیاری از آلیاژها (سوپر آلیاژهای مورد استفاده در اجزاء توربین گازی موتورهای هواپیما، آلیاژهای مقاوم در

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد ، مآخذ، پیوست:، گیری................................................................................................۸۲

دیدگاهتان را بنویسید