دانلود پایان نامه با موضوع سازمان بهداشت جهانی، توانایی مدیریت، کیفیت زندگی، خودمختاری

دیگران، تسلط محیطی(توانایی مدیریت موثر زندگی شخصی و جهان پیرامون)، و حس خودمختاری میشود.
کیفیت زندگی:
به عنوان درک فرد از موقعیت خود در زندگی در بافت فرهنگ و نظامهای ارزشی که در آن زندگی میکنند، همچنین در رابطه با اهداف، معیارها و نگرانیهایشان تعریف میشود(سازمان بهداشت جهانی، به نقل از پیترز و همکاران،۲۰۰۸).
مهارت

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه ، k_λ، وA_p، ۱-۴

دیدگاهتان را بنویسید