دانلود پایان نامه با موضوع دانشجویان، کیفیت زندگی، بهزیستی روانشناختی، بهداشت روانی

دانشجویان از آزمون بهزیستی روانشناختی ریف دریافت میکنند.
کیفیت زندگی: نمره ای که دانشجویان از پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 دریافت میکنند.
مهارت مقابله: نمره ای که دانشجویان از پرسشنامه مهارت مقابلهای دریافت میکنند.

۱-۱-۱- بهزیستی روانشناختی و سلامت روان۳۷
بهداشت روانی یک زمینه‌ی تخصصی در محدوده‌ی روانپزشکی است و هدف آن

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های امام حسین (ع)، امام حسین

دیدگاهتان را بنویسید