دانلود پایان نامه با موضوع توانایی های فردی، توانایی ها، روانشناسی

دانلود پایان نامه

مانند نظریهی خودشکوفایی مازلو۳۸،کارکرد کامل۳۹(راجرز۴۰), انسان بالغ یا بالیدگی۴۱(آلپورت۴۲)در شکل بندی مفهوم سلامتی روانشناختی ،این فرض بنیادین را پذیرفته و از آن بهره جسته اند(رایان ودکی۴۳ ۲۰۰۱).به دنبال ظهور این نظریه ها و جنبش روانشناسی مثبت که در سلامتی روانی بر وجود ویژگی های مثبت و رشد توانایی های فردی تأکید داشتند،گروهی از

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره شگفت انگیز، قرآن کریم

دیدگاهتان را بنویسید