دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، اختلال افسردگی، درمان شناختی – رفتاری، درمان شناختی- رفتاری

دانلود پایان نامه

رفتاری توأم با درمان دارویی با فلووکسامین) در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی .
۴. تعیین تفاوت اثربخشی درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی با فلووکسامین و در مان ترکیبی
۱-۴-فرضیه‏های پژوهش
۱- درمان شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تأثیر دارد.
۲- درمان دارویی با فلووکسامین در کاهش

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره voyagé، personne، singulier، Tu

دیدگاهتان را بنویسید