دانلود پایان نامه ارشد درمورد اختلال افسردگی، درمان شناختی- رفتاری، درمان دارویی، شهر کرمان

بر بهبود زنان مبتلا به اختلال افسردگی در شهر کرمانشاه است.
۱-۳-۲-اهداف اختصاصی
۱. تعیین میزان اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی .
۲. تعیین میزان اثربخشی درمان دارویی با فلووکسامین در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی .
۳. تعیین میزان اثربخشی ترکیبی (درمان شناختی-

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های زبیری، پنداشت، الموفقیات، قریش))

دیدگاهتان را بنویسید