تحقیق درمورد نتیجهی، اسپرماتوگونی، اسپرماتوژنزیس، (۱۴-۱۶).

بافتی که با موفقیت منجمد شد، بافت تخمدان و با استفاده از ضد یخ گلیسرول بود و نتیجهی پیوند پس از انجماد این بافت نیز امید بخش بود (۱۱-۱۳). در دههی ۱۹۹۰ مطالعاتی در زمینه ی انجماد و پیوند سلولهای اسپرماتوگونی انجام شد، که نتیجهی آن شروع اسپرماتوژنزیس سلول های اسپرماتوگونی پس از پیوند بود (۱۴-۱۶). تا مدت ها به دلیل عدم کاربرد بافت

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدی میان رشته ای، رابط کاربر، میان رشته

دیدگاهتان را بنویسید