تحقیق درمورد اسپرماتوگونی، بیضه،، کنام، همکنش

فرآیند انجماد سبب حفظ و نگهداری بافت انجمادی تا سالهای متمادی می گردد. انجماد بافت بیضه در مقایسه با انجماد سوسپانسیون سلولی و یا انجماد سلول های اسپرماتوگونی بدلیل حفظ تمامی سلولهای موجود در بافت بیضه، حفظ سلولهای اسپرماتوگونی در کنام اصلی و نگهداری سلولهای اسپرماتوگونی و سرتولی در کنار یکدیگر و حفظ بر همکنش این سلولها بر هم

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه PRESS، ۴-۱۱-، PRESSبرای، ۷۴

دیدگاهتان را بنویسید